روز سرد دست هایت

در روز سرد دست هایت،

می افتادند تک تک،

برگ های سبز دیروز،

و زرد بی انتهای پاییز را،

پایانی سرخ رقم می زدند،

این بار در قاب نگاهش میشد دید،

افقی نزدیک تر از همیشه را،

با پرنده ها و قایقی که،

به ساحل رسیده بودند.

/ 0 نظر / 30 بازدید